آیا همه می توانند کارآفرین باشند؟

 

آیا همه می توانند کارآفرین باشند

 

بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یاحقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و میتواند یکایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورزو ... در هر پست و مقامی که باشیم در راهانجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم. یک کشاورز می تواند با راه اندازی روشهای جدید کاشت، آبیاری،نگهداری و ... کمیت یا کیفیت محصولات خودرا بالا ببرد. یک کارمند می تواند برایانجام فعالیت های روزانه و البته درچهارچوب اختیارات خود روشهای جدیدی رااختیار کند تا انجام کارها برای خود وارباب رجوع سریعتر و با کیفیت بالاتریصورت پذیرد. یک مهندس یا شرکت می تواندبا قبول هزینه های تولید آزمایشگاهی،نمونه ای از یک محصول را تولید کرده و درصورت مفید بودن آنرا تولید انبوه نمایدو به جامعه خود خدمت کند. یک مربی تیم فوتبال می تواند با اتخاذ روشهای مدیریتی و arrange یک تیم به موفقیت های بسیار دست پیدا کند و .... همانطورکه مشاهده می کنید در تمام مثالهایی که آورده شد نوعی ریسک وجود دارد. این ریسک ممکن است باعث از بین رفتن محصول کشاورزشود یا باعث شود تا کارمند توبیخ یااخراج شود و یا سرمایه گذاری آن مهندسیا شرکت به هدر رود. و دست آخر آنکه آنمربی تیم ممکن است سمت یا اعتبار خود رااز دست دهد. بنابراین مشاهده می کنید که بسادگی میتوان این نتیجه را گرفت که"کارآفرینی بدون ریسک امکان پذیر نمیباشد." شاید از همین جمله بتوان فهمیدکه چرا در کشور ما در میان جوانان کارآفرینی جایگاه والایی ندارد،فعلا" اجازه دهید بحث فنی را ادامه دهیم. کارآفرین چه ویژگیهایی دارد

- خود اتکایی از اولین خصوصیات یک کار آفرین می باشد. با کمک این نیروکارآفرین می تواند به مبارزه با سختی هابپردازد. بنابراین اگر می خواهید کارآفرین باشید باید این توانایی را در خودتقویت کنید.

- نیاز به انجام دادن وبدست آوردن از دیگر خصوصیات یک کارآفرین می باشد. اینگونه اشخاص بصورت دائم نیاز به آن دارند که محصول یاخدمتی را ایجاد کنند. از ساده ترین نوعآن مثلا" در فعالیت های خانگی گرفته تا پیچیده ترین کارهایی که ممکن است درتولید یک محصول یا خدمت به آن لازم باشد.

- استفاده از نهایت بهره وری از دیگرویژگی های یک کارآفرین هست. یک کارآفرین همواره می خواهد از وقت خود بهترین استفاده را کند.

- تحمل ریسک از دیگرویژگی های اینگونه افراد می باشد. یک کارآفرین می تواند ریسک ناشی از شکست راپذیرفته و تحمل کند. این ریسک ممکن استمالی یا حیثیتی باشد و یا از دست دادن بسیاری چیزها که مردم عادی در زندگی آنها را داراند، باشد.

- آنها شکارچی فرصت ها هستند. کارآفرین بسادگی میتواند میان یک اتفاق بدون خاصیت بادیگری که در دل آن فرصت شکوفایی نهفته است، تمایز قائل شود و دومی را شکار کند.

- نیاز به پیشرفت دائمی از دیگرویژگیهای این افرا می باشد. حتی هنگامیکه کارآفرین فعالیت اقتصادی را راهاندازی کرد متوقف نمی شود او علاقه داردکه همه روزه به پیشرفت های جدیدی دست پیدا کند.

- کارآفرین توانایی بالاییدر کنترل خود دارد. تحقیقات نشان می دهدکه اغلب کارآفرینان بیشتر از آنکه بتوانند محیط بیرون را کنترل و مدریت کنند بر خود تسلط دارند. اثر جنبی اینخاصیت می تواند همان قدرت کنترل بر محیطنیز باشد.

- آنها همواره به هدف نگاهمی کنند و شب و روز فکرشان رسیدن به هدفمی باشد. دقت کنید که تمرکز بر هدف برای بسیاری از مردم دشوار است اغلب به کاریکه در حال انجام دادن آن هستند فکر میکنند نه هدف.

- کارآفرین توانایی تشخصی اولویت ها را دارد. خوب می داند چه کاری، چه موقع باید انجام شود و حاضراست بر سر آن با دیگران مبارزه کند.

- خوشبینی از ویژگیهای مهم و بارز یک کارآفرین است. برای همین بسیاری ازکارآفرینان جوان هستند چرا که آنهامعمولا" به هر کاری خوشبین می باشند.کارآفرین در برخورد با مشکل بدون آنکه ذهن خود را مخدوش کند مبارزه می کند تاآنرا از میان بردارد. حتی اگر مشکل بزرگ باشد به خود میگود "الان که نمی شودآنرا حل کرد به کار دیگری می پردازم وبعد سراغ آن می آیم".

- شجاعت ازدیگر ویژگی های یک کارآفرین می باشد.دقت کنید که تحمل ریسک با شجاعت تفاوت بسیاری دارد، به این مثال توجه کنید. یک مدیر کارآفرین یک شرکت را در نظربگیرید. او همواره در حال ایجاد تغییردر شرکت می باشد تا به هدفهای خود نزدیکشود. اگر شکست بخورد باید ریسک - یا همانهزینه - آنرا بپردازد فرض کنید که پول وامکانات هم دارد و می پردازد. چیزی که این فرد نیاز دارد صفتی است بنام"شجاعت" او باید دل انجام این تغییرات و به نوعی بازی با سرنوشت خود،کارمندان و شرکت را داشته باشد.

-کارآفرین معمولا" قدرت تحمل بالایی دارد. این قدرت تحمل از مسائل کاری شروع شده و یقینا" به مسائلی که در اجتماعیا خانواده او بدون شک رخ خواهد دادکشیده خواهد شد. قدرت تحمل جاذبه ایجادمی کند در حالی که عدم داشتن آن فرد رامجذوب می کند. مثال ساده آنکه فردی که قدرت تحمل بالایی ندارد معمولا" دریک شرکت دولتی - که قدرت تحمل و زنده بودن بالا دارد - مشغول بکار عادی و بدون جنبیش می شود.

- کارآفرین انگیزه داخلی بالایی برای انجام کار دارد. دقت کنید که اگر فردی دارای انگیزه بسیارقوی برای انجام کاری باشد و آن انگیزه در درون آن نباشد در هر لحظه ممکن است کهفرد آن کار را رها کند. اما نیروی انگیزشی در کارآفرین در درون خود او وجود دارد و تا زنده هست به کار و فعالیت ادامه می دهد. تفاوت گرمای زمین وخورشید را مقایسه کنید، اگر خورشید برود زمین سرد خواهد شد اما اگر زمین برود خورشیدهمچنان گرم خواهد ماند.

منبع:خانه كارآفرینان