اجرای پروژه های پژوهشی دانشگاهی

 


تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتک در راستای حمایت از پروژه های پژوهشی و دانشگاهی با بستن قرار داد با دانشگاه های محل اجرای پروژه ضمن کمک به انجام صحیح پروژه در جهت تقویت و توانمندی مجری آنرا حمایت کرده تا پروژه خود را جهت سرمایه گذاری آماده و به شورای توسعه فناوری و سرمایه گذاری معرفی نماید.

دانشگاه های تحت قرارداد تا کنون:

 * دانشگاه صنعتی اصفهان (بیوتکنولوژی) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 **دانشگاه فردوسی مشهد (جهاد دانشگاهی)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 *** دانشگاه گنبد (علوم دامی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ****  دانشگاه بیرجند (علوم دامی)

 

 

 

 

 

 

 ***** کتابهای چاپ شده توسط معاونت پژوهشی تعاونی:

  


 

 

1-      درمان در یک دقیقه راز درمان واقعی همه بیماری­ها

 2-      جهان بدون سرطان

 

3-      ترکیبات زیست فعال در شیر و فرآورده­ها لبنی

 

4-      فرهنگ لغت بیوتکنولژی

 

5-      احتیاجات تغذیه ای نشخوارکنندگان اهلی

 

6-      احداث و پرورش برای واحدهای کوچک طیور( 10 - 100 عددی)

 

7-      آشنایی با دستگاه­های آزمایشگاهی علوم دامی

 

8-      آفلاتوکسینها و اثرات مخرب بر ژنها

 

9-      آموزش نرم افزارهای عمومی و تخصصی علوم دامی

 

10-  بیوانرژیتیک

 

11-  پیشرفت های اخیر  مقابله با  مایکوتوکسین ها (مروری بر آفلاتوکسین)

 

12-  جامع ترین دامپروری عمومی

 

13-  حقوق در کشاورزی

 

14-  راهنمای نوشتن مقالات پژوهشی در مجلات

 

15-  راهنمای پرورش تجاری بزهای شیری

 

16-  سیگنالهای رفتاری در مدیریت گاوهای شیری

 

17-  علوم پایه و کاربردی برای تخم مرغ

 

18-  غربالگری برون تنی منابع گیاهی از نظر ترکیبات فراتغذیه‏ای در نشخوارکنندگان: روش‏های هسته ای و مرتبط

 

19-  فناوری خوراک و کنسانتره در دام

 

20-  کلیدی­ترین نکات پرورش طیور

 

21-  گام های بنیادی برای نوشتن مقاله های علمی و ISI 

 

22-  مایکوتوکسین

 

23-  مدلسازی هضم و استفاده مواد مغذی در حیوانات مزرعه