درباره مسئولین تعاونی مدیتک

 1- آقای سید مهرداد هاشمیان ... رزومه
    مسئول اصلی تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتک
    تماس مستقیم:
    1237 118 913 98+
    1237 118 935 98+
    84 64 474 792 44+
    smhashemyan@gmail.com
    info@meditech.ir
  
 
 
2- آقای پویان رحیمی ... رزومهپویان رحیمی
    مسئول بخش تحقیقات و توسعه پزشکی
    تماس مستقیم: 
    7058 225 913 98+
    pooian.rahimi@gmail.com 
    medequ@meditech.ir