اخبار کشاورزی

کشاورزی

 
 
در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، 
بگونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفته‌ است زیرا که امروزه یکی از راههای سلطه‌گری بر
سایر کشور‌ها، وابسته کردن آن‌ها از طریق مواد غذایی است. 
 
بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی، علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب
و برخورداری از منابع کافی، باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. 
 
از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد: 
1- عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آن‌ها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است. 
2- عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. 
 
 
 
 
با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند. 
 
همایش علوفه هیدروپونیک شهرکرد 
 
آیا می‌دانید طی 30 سال آتی، قیمت یک لیتر آب قابل شرب از قیمت یک لیتر نفت،
بیشتر خواهد بود؟!
 
جدول مقدار آب مورد نیاز برای محصولات مختلف

جدول مقدار آّب مصرفی برای تولیدات مختلف 
 
 
بخش کشاورزی تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتک، با بهره گیری صحیح از دو عامل فیزیکی و غیرفیزیکی، توانسته است مدعی شود که گام کوچک اما مهمی در پیشبرد اهداف اقتصاد مدرن کشاورزی و عدم وابستگی به مواد غذایی برداشته است.